Disclaimer

De inhoud van de website van uw apotheek op https://sabapotheken.nl is samengesteld door Samenwerkende Apotheken Bollenstreek.

Uw Apotheek heeft alle informatie op de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. Uw Apotheek aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik, of het niet kunnen gebruiken van deze site, uit het gebruik van informatie van deze site, of uit het gebruik van andere sites die u bezoekt via links op de Website.

De Website alsmede de daarop te benaderen webapplicaties bevatten oorspronkelijke teksten, tabellen, foto’s, figuren, merken en ideeën die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten. In alle gevallen is NControl B.V. dan wel haar licentiegever(s) uitsluitend rechthebbende.

Ieder ander gebruik van de Website dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Het overnemen respectievelijk gebruiken van de gepubliceerde informatie (zoals teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden) is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden voor eigen gebruik. Voor ander gebruik of voor bewerking of publicatie van (een onderdeel van) de Website heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van Samenwerkende Apotheken Bollenstreek B.V. nodig. Samenwerkende Apotheken Bollenstreek B.V. behoudt in deze nadrukkelijk al haar rechten voor.

Via de Website kan er naar andere websites van derden worden gelinkt. Deze sites zijn niet door Samenwerkende Apotheken Bollenstreek B.V. of uw Apotheek gecontroleerd. Samenwerkende Apotheken Bollenstreek B.V. aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de informatie op dergelijke gelinkte sites. Lees altijd de disclaimer en privacy statement van deze websites.

U kunt ons uiteraard helpen de informatie correct en actueel te houden. We stellen het op prijs, als u onjuistheden of tips aan ons meldt via info@sabapotheken.nl.

Uw Apotheek is te allen tijde en zonder vooraankondiging gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of layout van de Website alsmede de webapplicaties die via de Website te benaderen zijn.